Misja i wizja

outpost-logoWIZJA PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO KOALA„Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać”

Maria Montessori"Gdy chce się trafić do umysłu kogoś, trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań"


Z. Trzaskowski.


To myśli przewodnie naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Drodzy Rodzice,
Będziemy podejmować działania wspierające twórczą postawę dzieci w różnych dziedzinach aktywności, rozwijając ich wiarę we własne możliwości.
Będziemy zmierzać do rozwijania w dzieciach wrażliwości na wszelkie rodzaje sztuki, przedstawiać różne formy ekspresji, wprowadzimy je w świat wartości jakimi są: dobro, piękno, prawda, miłość.
Nauczyciele będą prowadzić pracę dydaktyczną ukierunkowaną na odkrywanie zdolności i rozwijanie umiejętności artystycznych i intelektualnych dzieci, dbając o to aby przezwyciężały one lęki, uprzedzenia, brak wiary w siebie.
Pragniemy aby dzieci były szczęśliwe i bezpieczne, a przedszkole funkcjonowało zgodnie z ich potrzebami i Państwa oczekiwaniami.
Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.

MISJA PRZEDSZKOLA


DZIECI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE!


Kochamy nasze dzieci takimi jakimi są i nie szczędzimy wysiłku , aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.
•Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny , bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
•Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
•Kierujemy się dobrem dziecka. Naszym staraniem jest by dzieci w przedszkolu czuły się pewnie i beztrosko.
•Przygotowujemy je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.
•Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych.
•Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
•Współpracujemy z rodzicami w tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju naszych wychowanków, uwzględniamy ich oczekiwania i życzenia, wspieramy oddziaływania wychowawcze rodziny własną wiedzą i doświadczeniami.
•Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami.
•Oferujemy ciekawy program edukacyjny wspomagający i ukierunkowujący rozwój dzieci, atrakcyjne zabawy i zajęcia, dostosowane do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci.
•Zapewniamy warunki umożliwiające dzieciom dobre przygotowanie do szkoły. Dobieramy treści nauczania i sposoby ich przechowywania, by rozwijać u przedszkolaków upodobanie do nauki, pragnienie i radość poznania.
•Uwzględniamy wychowanie prozdrowotne. Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej. Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci.
•Oferujemy zajęcia dodatkowe, pomoc w objęciu dziecka opieką logopedyczną, pediatryczną.
•Współdziałamy ze szkołami, placówkami kultury i społecznością lokalną.

Dzięki temu nasze przedszkole opuszczają dzieci które:


•potrafią uczyć się, bawić i czerpać z tego radość,
•znają własne możliwości, podejmują zadania na ich miarę,
•są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole,
•potrafią poznawać przyrodę w kontaktach bezpośrednich, kochać ją, dbać o nią i szanować,
•są świadomymi odbiorcami sztuki,
•nigdy się nie nudzą,
•potrafią dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
•utrzymują właściwe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
•znają swoje prawa i obowiązki,
•są wrażliwe, otwarte i kreatywne.
Przedszkolowo.pl logo