Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin serwisu

 

 • 1
 1. Przedszkolowo.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest LiveKid Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Urzędnicza 41/6, 30-048 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000824862, posiadająca NIP:6772450290 oraz numer REGON: 385372520 (dalej: „Operator”).
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, oraz korzystania z serwisu Przedszkolowo.pl, zwanego dalej Serwisem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • 2

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco: 

 1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 
 2. Operator – LiveKid Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 
 3. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora nieodpłatne usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu;
 4. Konto - dostępna dla użytkownika po prawidłowym zalogowaniu część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych użytkownika oraz innych informacji ;
 5. Profil – widoczna dla innych Użytkowników część Konta Użytkownika obejmująca jego dane osobowe w postaci imienia i nazwiska;
 6. Administrator E-tablicy – osoba fizyczna wskazana przez Dyrektora korzystającego z Usług Operatora w zakresie E-tablicy upoważniona do zamieszczania treści na E-tablicy oraz nadawanie do nich dostępu przez osoby trzecie;
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieokreślony, w momencie założenia Konta w Serwisie oraz zaznaczenia przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem Serwisu oraz Polityką Prywatności, pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polski;
 8. Nauczyciel – Użytkownik zakładający Konto w Serwisie, o określonych funkcjonalnościach opisanych w Regulaminie. Nauczyciel przypisując Konto do danego Przedszkola oświadcza, że łączy go z Przedszkolem określony stosunek prawny;
 9. Rodzic - Użytkownik zakładający Konto w Serwisie, o określonych funkcjonalnościach opisanych w Regulaminie;
 10. Dyrektor - Użytkownik zakładający Konto w Serwisie, o określonych funkcjonalnościach opisanych w Regulaminie;
 11. Przedszkole - zakład opiekuńczo-wychowawczy, reprezentowany przez Użytkownika - Dyrektora zakładającego Konto w Serwisie o określonych funkcjonalnościach opisanych w Regulaminie. Dyrektor przypisując Konto do danego Przedszkola i rejestrując Stronę Przedszkola oświadcza, że posiada prawo do dysponowania danymi Przedszkola i jego reprezentacji.

 

 • 3
 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, Konta i Usług świadczonych przez Operatora. 
 2. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 4
 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po założeniu Konta i zawarciu Umowy.
 2. Utworzenie Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji w tym wybraniu rodzaju Konta (Nauczyciel lub Dyrektor lub Rodzic), (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Oprócz wypełnienia tradycyjnego formularza, Użytkownik ma również możliwość założenia konta przy użyciu własnego profilu w serwisach społecznościowych (Facebook). W czasie rejestracji przy użyciu takiego profilu z serwisu źródłowego pobierane będzie imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 4. Użytkownik obowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta po aktywacji Konta.
 5. W ramach Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu w zakresie zgodnym z wybranym rodzajem Konta. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta oraz Serwisu wskazany jest w Regulaminie.
 6. Dla prawidłowego korzystania z Konta i Serwisu niezbędne jest połączenie z Internetem. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Konta oraz Serwisu pokrywa Użytkowni we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Konta oraz Serwisu.
 7. Operator może dostarczać Użytkownikom aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Serwisem. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Serwisu.
 8. Użytkownik zobowiązani są do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Użytkownika.

 

 • 5
 1. Przy rejestracji do Użytkownik podaje komplet danych, o którym mowa w §4, których podanie jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta.
 2. Założenie Konta dokonane jest z chwilą, gdy Użytkownik po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie danych w formularzu, dokona dodatkowego potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do wprowadzonych do Konta danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przy czym usunięcie danych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Serwisie dla Użytkownika, który takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Użytkownika, która czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Operatora na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
 5. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Serwisie innym podmiotom poza przypadkami określonymi w Regulaminie.

 

 • 6
 1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Rodzica obejmują: 
  1. możliwość założenia Profilu Rodzica;
  2. Katalog Przedszkoli - udostępnianie drogą elektroniczną bazy danych Przedszkoli;
  3. Udostępnienia danych o Przedszkolach;
  4. udostępnianie drogą elektroniczną informacji o poszerzeniu zakresu Usług w ramach Serwisu
  5. możliwość dodawania komentarzy za pomocą wtyczki społecznościowej Facebooka (dalej: Komentarze) do informacji określonych w pkt. b i c.
 1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Dyrektora obejmują:
  1. możliwość założenia Profilu Dyrektora;
  2. Katalog Przedszkoli - udostępnianie drogą elektroniczną bazy danych Przedszkoli;
  3. Udostępnienia danych o Przedszkolach;
  4. udostępnianie drogą elektroniczną informacji o poszerzeniu zakresu Usług w ramach Serwisu
  5. możliwość dodawania Komentarzy do informacji określonych w pkt. b i c;
  6. możliwość aktualizacji danych Przedszkola,
  7. możliwość dodania Przedszkola do bazy danych,
  8. możliwość założenia Strony Przedszkola (strony www w subdomenie Serwisu) wraz z dostępem do panelu zarządzania treścią (CMS),
  9. możliwość publikowania informacji (Publikacje) w kategoriach: Konkursy, Relacje, Komunikaty,
  10. możliwość dodawania i edytowania podstron (Podstrony) do Strony Przedszkola.
  11. możliwość zmieniania szablonu graficznego Strony Przedszkola na inny, w oparciu o aktualnie dostępne szablony.
 1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Nauczyciela obejmują:
  1. możliwość założenia Profilu Dyrektora;
  2. Katalog Przedszkoli - udostępnianie drogą elektroniczną bazy danych Przedszkoli;
  3. Udostępnienia danych o Przedszkolach;
  4. udostępnianie drogą elektroniczną informacji o poszerzeniu zakresu Usług w ramach Serwisu
  5. możliwość dodawania Komentarzy do informacji określonych w pkt. b i c;
  6. możliwość publikowania informacji (dalej: Publikacje) w kategoriach: Konkursy, Relacje, Materiały;
  7. udostępnienie katalogu Święta Przedszkolne;
  8. możliwość przypisania się do wybranego Przedszkola wraz z dostępem do panelu zarządzania Przedszkolem, umożliwiającym zmianę danych teleadresowych Przedszkola i aktywację Strony Przedszkola.
 1. Usługi E-Tablica obejmują:
 1. możliwość przypisania się do przedszkola przez Użytkownika – wraz z przypisaniem do przedszkola Użytkownik zgadza na otrzymywanie wiadomości zamieszczanych przez administratora strony w zakresie dostępnych funkcjonalności: menu, ogłoszenia, płatności, zajęcia;
 2. możliwość zamieszczania przez administratorów stron przedszkoli informacji dotyczących: menu, ogłoszeń, płatności, zajęć.
 1. Z Usługi E-Tablica mogą korzystać jedynie Przedszkola posiadające stronę internetową założoną w Serwisie zgodnie z Regulaminem.
 2. Każdy Użytkownik E-tablicy musi dokonać rejestracji do tejże Usługi poprzez:
  1. Rejestrację Konta,
  2. Wyszukanie Przedszkola i zaznaczenie - "Chce otrzymywać powiadomienia",
  3. Akceptację ze strony Administratora danej E-tablicy,
 1. Usługa Baza danych Przedszkoli obejmuje takie informacje, jak w szczególności: 
  1. nazwa Przedszkola,
  2. rodzaj i typ Przedszkola,
  3. adres,
  4. telefon, fax,
  5. strona www,
  6. adres mailowy,
  7. godziny otwarcia,
  8. opis Przedszkola,
  9. lokalizacja na mapie,
  10. imię i nazwisko dyrektora.
 1. Dyrektor może dodać do bazy danych nowe Przedszkole, wypełniając formularz dostępny na stronie Serwisu. Dane zawarte w formularzu są automatycznie, po weryfikacji czy dodane przez Dyrektora Przedszkole nie jest już zawarte w katalogu, umieszczane na stronie Serwisu. 
 2. Dyrektor, dodając do bazy dane i informacje na temat Przedszkola, oświadcza, że jest uprawniony do udostępnienia danych i ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie dóbr osobistych. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia lub zmodyfikowania danych lub informacji po zgłoszeniu naruszenia przez osobę uprawnioną. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia lub modyfikacji danych lub informacji budzących wątpliwości.
 3. Zakładając Profil w Strefie Nauczyciela Nauczyciel wyraża zgodę na publikowanie w Serwisie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wgranego przez niego zdjęcia do Profilu, oraz dodanych przez niego Publikacji.
 4. Nauczyciel oświadcza, że ma świadomość, iż z uwagi na publiczny charakter Profilu w Strefie Nauczyciela, dane w nim zawarte mogą zostać również zindeksowane przez wyszukiwarki i wyszukane przez użytkowników Internetu. 
 5. Nauczyciel posiadający Profil w Strefie Nauczyciela, może przypisać się do wybranego przez siebie Przedszkola. Użytkownik powinien dokonać tego w porozumieniu i za zgodą danego Przedszkola.  
 6. Gdy Użytkownik przypisze się do Przedszkola jako pierwszy, staje się głównym moderatorem Przedszkola (Główny Moderator) i może założyć Stronę Przedszkola. Gdy Użytkownik założy Stronę Przedszkola, ponosi pełną odpowiedzialność za fakt jej założenia oraz treści na niej zamieszczone. Użytkownik, który chce być kolejnym moderatorem (Moderator) Przedszkola (w tym również Strony Przedszkola), zgłasza się do Użytkownika – Moderatora Głównego, który decyduje o dopuszczeniu go do moderowania Przedszkolem. – tylko dla dyrektora
 7. Operator może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Usługi E-Tablica w szczególności jeśli Użytkownik zamieszcza dane lub informacje, które naruszają dobra osobiste Operatora lub innych osób (w szczególności Przedszkoli), treści nawołujące do przestępstwa, o tematyce rasistowskiej, pornograficznej lub treści w inny sposób naruszający prawo, dobre obyczaje lub sprzeczne z tematyką Serwisu, a także treści o charakterze wyłącznie reklamowym bądź spamerskim.  
 8. Strona Przedszkola może zostać usunięta przez Operatora na pisemny wniosek placówki, której dotyczy Strona Przedszkola. O zamiarze usunięcia strony Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową w celu umożliwienia im skopiowania wprowadzonych przez nich treści.
 9. Operator ma prawo dodać do tytułu Publikacji opublikowanej przez Użytkownika tytuł pomocniczy, w szczególności w celu ułatwienia innym Użytkownikom wyszukiwania interesujących ich treści, dokonać niezbędnych poprawek błędów i formatowania tekstu oraz przypisać Publikację do właściwego Święta Przedszkolnego, tematyki i grupy wiekowej. 
 10. Relacje i Konkursy dodawane przez Użytkownika, będą wyświetlane w Strefie Nauczyciela oraz na Stronie Przedszkola, natomiast Komunikaty – wyłącznie na Stronie Przedszkola, a Materiały – wyłącznie w Strefie Nauczyciela danego Przedszkola.

 

 1. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w Serwisie. 
 2. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy (utwory), użytkownik przyznaje Operatorowi nieodpłatnie licencję niewyłączną do dysponowania nimi w celach związanych w przedmiotem działalności serwisu, na następujących polach eksploatacji: 
 1. wykorzystywania w całości lub w części, w tym: (i) wykorzystywanie do celów promocji i reklamy, (ii) wykorzystywanie w portalach i serwisach internetowych;
 2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy w całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na wszelkich nośnikach danych;
 3.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu w tym, między innymi, w działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej oraz w handlu, także handlu elektronicznym, w kraju i za granicą, w szczególności użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy ich oddawanie w użytkowanie i dzierżawę; 
 4. w zakresie rozpowszechniania utworu– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym z serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, w tym dostępnych na urządzeniach mobilnych, nadanie za pomocą wizji lub fonii za pośrednictwem stacji naziemnych lub satelitarnych; 
 5. wprowadzanie utworu do pamięci komputera.
 1. W przypadku zamieszczenia w Serwisie wizerunku osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania zgody tychże osób lub ich opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku.
 2. Użytkownik zapewnia, że zamieszczanie w Serwisie materiały przez Użytkownika nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich oraz, że zobowiązuje się do pokrycia odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Operatora, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Operatora i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie, a także naprawić wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.
 3. Użytkownik oświadcza, że za wszelkie treści umieszczane w Serwisie odpowiada osobiście. Operator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.  
 4. Operator nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Użytkownika treści w ramach Serwisu oraz sposobu korzystania przez niego z Serwisu i jego funkcjonalności. Użytkownik korzysta z Serwisu, w tym wprowadza do niego treści oraz korzysta z jego funkcjonalności na własną odpowiedzialność.
 5. Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 6. Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Operatora.
 7. Operator nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Operator wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 8. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości 50 zł. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, będące wynikiem umyślnego działania Operatora, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 9. Operator nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności z tytułu skutków wynikających z przejęcia danych dostępu do Konta (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Operatora jak również nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora.

 

 • 8
 1. Operator nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od błędów albo że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, pomimo dołożenia wszelkich starań Operator nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
 2. Dostawca udostępnia Serwis w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Operator oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Serwisu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub utratą klientów.
 • 9
 1.  Serwis może zostać użytkowany na urządzeniach które muszą:
 1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
 2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
 3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
 4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.
 1. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu i Usług dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
 1. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób, w tym w szczególności Użytkowników i innych osób trzecich oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;
 2. wysyłania do Użytkowników wiadomości o charakterze handlowym, reklamowym lub marketingowym;
 3. wysyłania do Użytkowników wiadomości zawierających informacje o wydarzeniach niezwiązanych bezpośrednio z działaniem Przedszkola;
 4. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 5. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 6. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
 7. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
 8. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 9. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
 10. przeprowadzanie w stosunku do Serwisu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Serwis w jakikolwiek inny sposób;
 11. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Serwisu;
 12. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Operatora lub osób trzecich;
 13. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w § 9.2.
 1. Operator upoważniony jest do usunięcia treści zabronionych prawem lub Regulaminem ich, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 4. Operator niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

 

 • 10
 1. Operator zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. 
 2. Operator udziela Użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Serwisu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych wyłącznie na czas trwania Umowy.
 3. Operator zachowa wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa w odniesieniu do Serwisu.
 4. Wszelkie prawa udzielone na podstawie niniejszej licencji są osobistymi prawami Użytkownika i nie mogą być przedmiotem cesji, ani zostać przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora. 
 5. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu są wartościową tajemnicą handlową Operatora. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu oraz jego funkcjonalności za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa. 
 6. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Serwisie tekstów (także Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Operatora jest zabronione.

 

 • 11
 1. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które w jego ocenie świadczy o nieprawidłowej realizacji Usługi. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres kontakt@przedszkolowo.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:
 1. oznaczenie osoby reklamującej, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła),
 2. wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości i jej wyczerpujący opis,
 3. uzasadnienie reklamacji.
 1. W przypadku braku wymaganych informacji, Operator wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Operator może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 2. Operator rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji zawierającego wszystkie niezbędne dane. Operator dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. • 12
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez wysłanie na adres e-mail drugiej strony oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 3. Operator może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
 1. udostępnia lub wykorzystuje jakikolwiek dane osobowe Użytkowników w jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej niż podstawowa działalność gospodarcza prowadzona przez Operatora,
 2. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Operatora,
 3. rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 4. posługiwał się materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw autorskich lub nie był uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które naruszały prawa osób trzecich;
 5. utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usług przez Operatora.
 1. Zawieszenie Usług bądź wypowiedzenie Umowy z przyczyn, o których mowa w § 12.3 powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Z dniem zawieszenia świadczenia całości bądź części Usług następuje zaprzestanie ich świadczenia. 
 2. Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usług w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 • 13
 1. Udostępniając formularz rejestracyjny Operator określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownik. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowego świadczenia Usług.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zgód udzielonych w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wszelkich osób, które zostaną pozyskane lub wprowadzone przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Pracownika przez Operatora znajdują się w oddzielnej Polityce Prywatności udostępnianej przez Operatora.

 

 • 14
 1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na gruncie Regulaminu będzie sąd właściwy dla adresu Użytkownika będącego konsumentem, w innym przypadku sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w Serwisie lub na właściwych stronach internetowych Operatora.
 5. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2020
Polityka Prywatności

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

  Nazywamy się LiveKid Software sp. z o.o. i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie przy ul. Krakusa 11 (30-535 Kraków). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: kontakt@przedszkolowo.pl lub telefonicznie pod nr +48 727 935 248.
 1. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej serwisu Przedszkolowo.pl. (dalej: „Serwis”).

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą na podstawie Regulaminu.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

  Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

  Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

  Administrator może wykorzystać informacje, które nam przekazujecie na naszej stronie lub w inny sposób, dla celów marketingu bezpośredniego, do otrzymywania wiadomości e-mail, newsletterów i innych informacji na temat naszych usług, w tym wydarzeń, które naszym zdaniem mogą Was zainteresować.

  Takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO). Mam nadzieję, że nie uznasz naszych działań za naruszające Twoje prawa i wolności. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać jedynie dane osobowe nam potrzebne, najlepiej umieszczone w Serwisie przez Ciebie bezpośrednio.

  Ponadto przetwarzamy dane każdego użytkownika charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszego Serwisu (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy korzystasz z Serwisu za pomocą laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów statystycznych oraz do poprawy działania Serwisu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem.

  Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów Serwisu i poprawa jej jakości.

  Ponadto przetwarzamy Twoje dane, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych. Prawnie uzasadniony interes Administratora to zarządzanie naszą relacją z Wami; określenie Waszych potrzeb, ulepszanie naszych usług i rozwiązań; egzekwowanie naszych warunków świadczenia usług, jak i innych warunków, zapewnienie bezpieczeństwa naszym systemom, zarządzanie relacjami z dostawcami usług i produktów, rozwijanie relacji z partnerami biznesowymi, ochrona interesów prawnych Administratora.

  Wykorzystujemy Wasze dane osobowe dla celów:

  • Świadczenia usług;
  • Relacji biznesowych: zarządzania i administrowania naszą relacją z Wami, w tym prowadzenia rejestrów zawierających informacje o działalności, usługach, tak aby dostosować naszą ofertę do Waszych potrzeb, rozbudować naszą relację i w odpowiedni sposób ukierunkować naszą działalność marketingową oraz kampanie promocyjne;
  • Komunikacji: przesyłania wiadomości e-mail, newsletterów i innych informacji o naszych usługach;
  • Ankiet i informacji zwrotnych otrzymanych od klientów: w tym informacji na temat wydarzeń oraz aktywności dotyczących uzyskiwania informacji zwrotnych i opinii klientów oraz reagowanie na ewentualne problemy i wątpliwości;
  • Monitoringu stron internetowych: sprawdzanie poprawności funkcjonowania stron internetowych i innych usług technologicznych oraz optymalizowanie ich funkcjonalności;
  • Bezpieczeństwa online: ochrona naszych aktywów informacyjnych i platform technologicznych przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem oraz monitorowanie w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń bezpieczeństwa;
  • Regulacyjnych: wypełnianie zobowiązań prawnych i regulacyjnych Administracyjnych, w tym wymogów audytowych i sprawozdawczości;
  • Zarządzanie dostawcami, którzy świadczą na naszą rzecz usługi;
  • Prawnie uzasadnionego interesu: w celu realizowania potrzeb wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, wymienionych w niniejszej Polityce

  Wykorzystujemy również pliki Cookies w naszym Serwisie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

  Cookies pozwalają nam:

      − zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,

      − poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu,

      − korzystać z narzędzi analitycznych.

  Tutaj również podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest lepsze działanie Serwisu.

  Zgoda na cookies. Podczas rejestracji w naszym Serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

  Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.

  Cookies własne – wykorzystujemy je w celu poprawy działania Serwisu.

  Cookies podmiotów trzecich. Nasz Serwis, podobnie jak wiele innych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszym Serwisie następująco:

  Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba użytkowników, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do korzystania z Serwisu, czas spędzony w Serwisie, etc.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy

  Zawsze staramy się by przetwarzać tylko te dane osobę które są niezbędne i w minimalnym zakresie, przy czym możemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe:

  1. imię i nazwisko,
  2. login,
  3. numer telefonu,
  4. adres email,
  5. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  6. adres IP,
  7. data i czas serwera,
  8. lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z Serwisem,
  9. parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika.
  10. Subskrypcje/preferencje: przy zapisywaniu się na listę odbiorców różnego rodzaju komunikatów, informacji lub newsletterów w celu określenia, jakiego rodzaju informacje Was interesują
  11. Media społecznościowe: posty, lajki, tweety i inne interakcje dotyczące naszej obecności w mediach społecznościowych
 1. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

  Administrator nigdy nie udziela ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z tych przepisów, wymiana lub przekazanie informacji może następować wyłącznie w następujących ograniczonych okolicznościach:

  • za Wszą zgodą;
  • dostawcom oraz innym administratorom danych osobowych: wspierającym naszą działalność, w tym IT i dostawcom usług komunikacyjnych, pozyskiwanemu z zewnątrz wsparciu biznesowemu, dostawcom usług administracyjnych oraz outsourcingowi procesów prawnych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych;
  • podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Administratora;
  • organom ścigania i naszym organom regulacyjnym: lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrą praktyką;
  • właściwym stronom w sytuacjach nagłych: w szczególności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów, personelu i organizacji;
  • Wam w odniesieniu do świadczenia przez nas usług;
  • dostawcom usług weryfikacyjnych: tak abyśmy mogli spełniać zobowiązania prawne związane z zapobieganiem przestępczości lub ochroną przed nią, praniem brudnych pieniędzy, weryfikacją sankcji i innymi wymaganymi kontrolami.

  W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich.

  Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

  Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w Serwisie), to oczywiście Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy, czyli utrzymania konta w Serwisie.

  Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia (np. z tytułu reklamacji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

  Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.

 

 1. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

  Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

  • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)
  • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO) 
  • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO) 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO) 
  • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO) 

   

  Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail na adres kontakt@przedszkolowo.pl. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr +48 727 935 248.

 

 1. Skarga do organu nadzorczego 

  Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@uodo.gov.pl, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

 1. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

  Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

   

 

 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe 

  Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie. Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

 2. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie 

  Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. Pozostałe zaś dane osobowe nie są w ten sposób przetwarzane.

 1. Rozpatrywanie wniosków w zakresie Państwa uprawnień

  Wszelkie wnioski związane z Waszymi uprawnieniami prosimy zgłaszać na piśmie na adres Administratora oraz dodatkowo w formie skanu pisma na adres: Krakusa 11 30-535 Kraków. Wnioski muszą być podpisane i muszą zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres i najlepiej także Wasz adres e-mail, w celu sprawdzenia Waszej tożsamości.

  Tam, gdzie obowiązujące prawo przewiduje opłatę administracyjną za realizację takiego żądania (w tym żądań nieodpowiedzialnych lub przesadnych), Administrator może pobierać taką opłatę.

  Wszelkie wnioski zgłaszane w ramach obowiązujących przepisów rozpatrywane będą przez Administratora w sposób niezwłoczny i należyty. Odpowiemy na nie najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

  W przypadku odrzucenia wniosku, a także w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy, w tym RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 
  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian w niniejszej Polityce. Spodziewamy się, iż będą to przeważnie drobne zmiany, mogą też jednak nastąpić zmiany bardziej istotne. Datę ostatniej modyfikacji wskazujemy na końcu tego dokumentu.
  Zmiany takie umieszczać będziemy na tej stronie.

 

Data ostatniej modyfikacji: 1 września 2020